Улсын их хурлын тогтоол, шийдвэр цэсний мэдээллүүд